Barnkonventionen


Att implementera barnkonventionen i stora organisationer.


”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”


FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna artikel 1 antagen den 10 december 1948


Barnkonventionen ska bli svensk lag den 1 januari 2020. Det ställer nya högre krav på landets kommuner och även andra organisationer som behöver känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete,


Denna föreläsning och så även längre processledning utgår ifrån alla artiklarna vilket i praktiken innebär både information om barnkonventionen i allmänhet men i synnerhet metoder, verktyg och förhållningssätt för att implementera barnkonventionen så den på ett säkert sätt stannar kvar i organisationens alla processer. Metoder för att också kunna utveckla sitt sätt att arbeta med barnkonventionen så att den genomsyrar hela organisationen, vilket innebär att alla personer som arbetar i en organisation ska känna till barnets rättigheter och ta hänsyn till detta i sitt arbete.


Många stora och små organisationer är duktiga på att utbilda inom barnkonventionen. Däremot kan det vara en utmaning att implementera så kunskaperna stannar kvar och fortsätter göra skillnad för barn. Det kan också vara så att de endast är de som arbetar nära barn som får utbildning när undersökningar pekar på att alla led behöver vara med.


Den här föreläsningen och processledningen handlar om hur det går till att lyckas med ett förändringsarbete, både utifrån mål, värdegrund, vision ,mission, och ambition.

Hur organisationer genom ett medvetet ledarskap både kvalitetssäkrar och säkerställer att implementeringen av barnkonventionen är på plats - för alltid.


Jag har arbetat med det kommunala regionala nätverket i Stockholms län för barn och ungas rättigheter. Där har vi systematiskt under flera års tid arbetat med att utbilda fritidsledare, socionomer och jurister inom barnkonventionen.

Just nu 2017-2019 hjälper jag Haninge kommun med att intensifiera barnkonventionen i alla deras processer, och kommunen ska också bli barnrättskommun enligt UNICEF:s modell.

Jag arbetar också åt Unicef Sverige med att utveckla deras metoder för kommuner att bli barnrättskommuner.


Dessa uppdrag har gett mig fördjupad kunskap kring vad som krävs för en lyckad implementering, och det vill jag gärna dela med mig av.